سیر تحول جوامع و نیازهای شرکت بیمه

علم مدیریت منابع انسانی

سیر تحول جوامع و نیازهای شرکت بیمه

نویسنده و محقق : مریم امان پور_کارشناس بیمه

این مقاله با رویکرد مدیریتی و منابع انسانی صنعت بیمه در سطح ملی و بین المللی نگاشته شده که نتیجه تحقیق، بررسی علمی و زائیده تراوشات ذهنی نگارنده با تطبیق ضریب نفوذ و ساختار تشکیلاتی شرکتهای بیمه در ایران و بین الملل می باشد. امید است این مقاله با رویکرد آینده نگرانه خود در مسیر پایداری صنعت روزنه ای توسعه ای برای متولیان صنعت بیمه و نسل آینده باشد.

امیدوارم که بتوانیم نیروهای مستعد برای نسل حاضر و تاثیرگذار برای نسل آینده باشیم!

جوامع از حیث تقسیمات خرد و کلان متناسب با تغییر در تمدن های بشری و بعضا برخورد آن ها، ناگزیر به همسانی می باشد. سایر مولفه ها و ملزومات زندگی اجتماعی از قبیل اقتصاد، فرهنگ و سیاست متاثر از همین تغییرات می باشد. لذا علوم مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی و روان شناسی درصدد بسترسازی و تامین زیرساختهای لازم علمی که قابلیت اجرا در جامعه را دارد، برای متولیان ارائه دهد.

در دهه اخیر، تکنولوژی تاثیر بسزایی در جوامع مختلف داشته است. لذا فرهنگ یکی از مولفه های تغییر ایجاد تکنولوژی در جوامع هدف بوده و بعنوان زیرساخت اصلی توسعه در جوامع و تمدن ها می باشد. با وجود این صنعت، خدمات و سایر مشاغل با رشد و توسعه کمی و کیفی تکنولوزی ناگزیر به تطبیق خود با شرایط موجود هستند تا در شرایط رقابت حضور داشته و نقش ایفا نمایند.

شرکت های بیمه با رشد تکنولوژی منابع انسانی خود را نیل به مسیر بهره برداری از تکنولوژی داده، اما نگرش سنتی مدیریتی در سطوح مختلف مدیریتی به ویژه مدیریت کلان برخی شرکت ها، مانع توسعه و تعالی منابع انسانی می گردد. جوامع اقتصادی مبتنی بر خدمات طبق هر تغییر اجتماعی در مرحله اول با مقاومت و اصطکاک همراه هستند. مکاتب مختلفی مثل: مکتب مکانیکی یا مهندسی، مکتب بیولوژیکی، مکتب تفسیری، مکتب پیچیدگی و غیره به وجود آمد تا در عصر جدید بتواند پاسخگوی تغییرات و بازخورد ناشی از آن باشد. به نظر می سد عواملی چون: موقعیت سیاسی، جنبه‌های اقتصادی، مسائل اجتماعی و جنبه‌های فن‌آوری در رخداد تغییر موثر بوده اند و چه بسا تغییرات دگرگون ساز در سازمان ها افراد را دربند پیامدهای ناشی از آن کرده که طبق  مدل مک دونل (McDonnell) و انسوف (Ansoff)، در دهه‌ی ۱۹۹۰، به‌منظور ارتباط کارایی و آشفتگی‌های محیطی یک مدل ایجاد کردند که هر چهار جنبه‌ای که در بالا ذکر شد را پوشش می‌دهد. آن‌ها بر این باور بودند زمانی که توانمندی و واکنش‌پذیری یک سازمان با سطح آشفتگی محیطی سازگار باشد، به بهترین شکل عمل خواهد کرد.

چنانکه در مطالب اشاره شد، تغییرات تکنولوژیک و جامعه در طلب آینده نگری منابع انسانی صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد، چرا که این صنعت همواره بر چرخ تکنولوژی و منابع انسانی مجرب و کاربلد می چرخد. از سویی دیگر علم بیمه (بعنوان علم جدید ناشناخته و نامانوس با اقشار مختلف جامعه) متاثر از جوامع مدرن در کشور ایران تاکنون نتوانسته خود را با کشورهای توسعه یافته همسو و تطبیق دهد و تاکنون همواره پس از گذشت قریب به یک قرن، حداقل استانداردهای لازم در سطح جهانی را دارا باشد. لذا تغییر و مولفه های آن و تاثیر در سطح بین الملل، این را برای شرکتهای بیمه می طلبد که در دهه آتی شرکتهای بیمه در ساختار سازمانی خود بازنگری بنیادین نموده و کارگزینی افراد بر اساس استانداردهای مطرح بین الملل در حوزه منابع انسانی صورت گیرد.

 علم مدیریت و منابع انسانی نیز بایستی دستخوش تغییر بسیار سریع باشد. چرا که متولیان صنعت بیمه در کشور ما بایستی با عنایت به رویکردهای جدید مدیریتی و حاکمیتی از اکنون شاخه های جدید مدیریتی در حوزه منابع انسانی و مالی را در قالب سیستم تعریف نموده و آن را درقالب یک فرهنگ سازمانی به نیروهای خود انتقال دهند.

این در حالی ست که جای خالی " مدیریت علمی" در برخی شرکتهای بیمه کاملا محسوس است. تیلور، بنیانگذار نظریه کلاسیک(classical Theory) و یا مدیریت علمی(Scientific Management) است. در نظر داشته باشیم نقطه نظرهای دیگری نیز در شکل گیری این تئوری موثر بوده و آن را می توان جمع بندی دیدگاههایی تلقی کرد که در پاسخ به نیازهای ناشی از گسترش موسسات صنعتی است که با هنسن(E. Mark Hanson) هم عقیده بود که می نویسد: " به طور کلی آنچه را که در حال حاضر با عنوان تئوری کلاسیک مدیریت شخص می نامیم برآوردی است از سه مسیر فکری:

الف. توصیه ماکس وبر(Weber Max) از ساختار بوروکراتیک در یک قالب اجتماعی.

ب. برخورد مدیریت علمی فردریک تایلور.

ج. مدیریت اداری گیولیک و اورویک(Gulic & Urwick) با الهام از "مدیریت علمی" علاوه بر این سه جریان فکری که به ان ها اشاره شده است، نمی توان تاثیر نظریات ماکس وبر را در شکل گیری تئوری کلاسیک مدیریت نادیده گرفت.

همواره شرکتهای بیمه درصدد ایجاد ساختارهای جدیدی برای توسعه هستند. لذا توسعه(Development) بعنوان عامل اصلی و اساسی نیل به اهداف و آمال بشری می باشد و از دو سطح اصلی کمی و کیفی زندگی اجتماعی(Social Life) را ارتقا داده و در مسیر توسعه پایدار(Sustainable Development) قدم بر می دارد. پروتکل اهداف توسعه پایدار، طرحی جمعی و جهانی برای انسانیت، برای ریشه کن کردن گرسنگی، ترویج توسعه اقتصادی مناسب و بهداشت مناسب، در چارچوب اهداف زیست محیطی جهانی که رشد شاخص تحصیل، از بین بردن نابرابری هاای اجتماعی، دسترسی به کار و سرمایه گذاری های کلان نیز از شاخص های اصلی توسعه پایدار می باشد. با این اوصاف صنعت بیمه بعنوان زیرشاخه اقتصاد کشور متاثر از توسعه و پایداری آن می باشد که جامعه نیازمند خدمات مختلف بیمه ای به صورت پکیچ و پوشش های کامل متناسب و درخور زمان بوده که نسل/ نسلهای اینده را نیز به گونه ای شایسته در نظر بگیریم و از اکنون نیازهای بیمه ای آنان را پیش بینی کنیم. همانا طراحی پوشش های مختلف متناسب بازمان، نیاز به زیر ساخت عمیق فکری و منابع انسانی کارآمد، متعهد و متخصص دارد که بتواند زیر ساختهای لازم جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه(Insurance Penetration Coefficient) به معنای واقعی آن را در نسل های آینده طراحی نماید که قابلیت انتقال از نسلی به نسل دیگر توام با به روزآوری و مقتضیات زمان که شاخص های مختلف سرانه رفاه اجتماعی، سطح آموزش جامعه، میانگین سنی افراد و غیره در آن لحاظ گردد. چنانچه گفته شد، از منابع انسانی متخصص(Expert Human Resources)، متعهد(Committed)، توسعه گرا(Development Oriented)،توسعه پذیر(Expandable)، باهوش(Clever)، استراتزیست(Strategist)، آینده نگر(Futuristic)، دارای وجدان کاری(Work conscience) و قلبی مهربان(Kind Heart) که همواره دغدغه (Concern) نسل آینده را دارد در محور توسعه(Development Axis) بکار گرفته شود. لذا در ذیل چند سمت پیشنهادی از سوی اینجانب برای شرکتهای بیمه در سطح ملی و بین المللی پیشنهاد می گردد تا در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه و توسعه پذیری آن در آینده گامهای اساسی برداشته شود.

 1. کارشناس اخلاق حرفه ای
 2. طراح زیرساخت شبکه های منابع انسانی بیمه عمر
 3. مدیریت تداوم کسب و کار بیمه ای
 4. طراح ارگونومی امنیت شبکه و  نرم افزارهای بیمه ای
 5. طراح امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری بیمه ای
 6. هماهنگ کننده امنیت شبکه صدور از راه دور بیمه نامه
 7. طراح سیستم مدیریت هوشمند شعب الکترونیک شرکت بیمه
 8. مهندسی تولید اطلاعات بورس شرکت بیمه
 9. هماهنگ کننده پلاتفورم آموزشی آنلاین بیمه
 10. طراح مسیر آموزشی بیمه
 11. آموزشدهنده بازی فروش بیمه برای کودکان
 12. میانجی یا متعادلکننده پرتفوی
 13. منتور استارت آپ بیمه ای
 14. طراح عاطفی بازاریابی بیمه عمر
 15. آرایشگر اطلاعات و دانش بیمه ای نمایندگان شرکت بیمه
 16. کارشناس زمان انجام کار پرسنل

و کلی تخصص های دیگر که با مقتضیات زمان لازم و ملزوم نسل های آتی و صنعت بیمه در جهان می باشد که صنعت بیمه بتواند نقش خود را در سطح بین الملل به معنای واقعی ایفا نماید.

 تحقیق توسط کارشناس مرکز آموزش تخصصی بیمه عمر متن

سرکار خانم مریم امانپور _کارشناس بیمه

نظـــــــرات (0)

  اولین نفری باشید که نظرش را ثبت می کند