سمینارها و همایش های تخصصی

.

 برای استفاده از سامانه مدیریت سمینارهای تخصصی  از تمام مرورگرهای اینترنتی می‌توان استفاده نمود، جهت استفاده بهینه از این سامانه مرورگر Mozila FireFox پیشنهاد می‌شود.

برای مشاهده جزئیات، عنوان سمینارهای مربوطه را انتخاب نمایید.

در صورت نیاز با واحد آموزش به شماره ۷۰۵۳ ۴۴۴۵-۰۲۱ |مرکز آموزش متن|سرکار خانم رجبيان تماس حاصل فرمایید

روابط عمومی مرکز آموزش متن